Funkcje i zadania przedszkola

 

 

Przedszkole pełni funkcję wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną.

 

Cele przedszkola są następujące:

1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

2) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

4) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 

 Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów następujące zadania:

1) zapewnia opiekę i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równe szanse, umacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

4) rozwija wrażliwość moralną,

5) kształtuje umiejętności obserwacji otaczającego świata,

6) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, doprowadza do osiągnięcia przez nie szkolnej dojrzałości,

8) podejmuje działania na rzecz poprawy statusu społecznego dzieci pochodzących z różnych środowisk,

9) organizuje proces edukacyjny tak, aby wszystkie dzieci poznały przynajmniej podstawy programowe,

10) przekazuje rzetelną i obiektywną informację o postępach dziecka jego rodzicom,

11) przygotowuje dzieci do pokonania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,

12) proponuje dzieciom formy aktywnego, twórczego i interesującego spędzania wolnego czasu w przedszkolu,

13) kształtuje umiejętności społeczne, poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem,

14) prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanka,

15) współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy w formie:

a) indywidualnej pracy z dzieckiem,

b) kontaktu z rodziną dziecka,

c) kontaktu z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi poradniami,

16) umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej. Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii, w tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewniona opiekę nauczyciela,

17) w przedszkolu organizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r.

 

Przedszkole realizuje zadania wspomagając indywidualny rozwój dziecka wspierając rodzinę w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

1) kształtowanie u dzieci czynnej postawy wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

2) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

3) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

4) informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

5) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystywaniem jego własnej inicjatywy w różnych dziedzinach aktywności,

6) nabywanie przez dzieci kompetencji językowych, w tym nabywanie umiejętności określania i czytania symboli graficznych,

7) integrowanie treści edukacyjnych,

8) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków poprzez prowadzenie obserwacji oraz prace z dziećmi z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,

2) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z testowanym sprzętem dostosowywanym do potrzeb i możliwości dzieci,

3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci- jedna osoba dorosła.

Dziecko do przedszkola jest przyprowadzane i odbierane przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bachórz Elżbieta
(2013-10-17 13:22:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Szałecka Krystyna
(2013-10-23 12:14:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki