Organy, kompetencje

 

Organami Przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

 

Dyrektor Przedszkola

1) do podstawowych obowiązków dyrektora przedszkola należą obowiązki określone w przepisie art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. ),

2) w wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i radą rodziców.

 

Rada Pedagogiczna

1) jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

2) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu,

3) zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,

4) rada pedagogiczna przejmuje zadania rady przedszkola, jeśli taka nie została powołana,

5) kompetencje rady pedagogicznej określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. ).

 

Rada Rodziców

1) jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

2) skład i tryb wyboru do rady rodziców określa art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, poz. 256, nr 2572 z późn. zm. ),

3) zasady pracy rady rodziców określa regulamin jej działalności.

Rada pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bachórz Elżbieta
(2013-10-17 13:31:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Bachórz Elżbieta
(2013-10-17 13:31:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki